Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Zakonski Okvir

Kao rezultat Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je Crna Gora Oktobra 2007. godine potpisala sa Evropskom unijom, sva ulaganja unutar EU-e moraju biti u skladu sa relevantnim direktivama EU-e.

Crna Gora je Ustavom proglašena ekološkom državom 1992. i kao dio ove obaveze Vlada smatra prioritetom uspostavljanje adekvatnog sistema za upravljanje otpadnim vodama i upravljanje čvrstim otpadom kroz izgradnju regionalnih sanitarnih deponija. Ova obaveza je takođe usklađena sa važećim Direktivama EU. Donesen je veliki broj zakona i u oblasti javnog finansiranja, mjera za poboljšanje transparentnosti budžeta i kontrole troškova (uključujući reviziju) koji predstavljaju jedan od prioriteta EK-e i ostale donatorske pomoći. Priključivanje EU-i se nalazi visoko na agendi Vlade i usklađivanje postojećeg zakonodavstva sa Pravnom tekovinom Zajednice (Acquis Communautaire ) koji je sastavni dio tog procesa.

Implemenacija projekata iz komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine u Crnoj Gori sprovodi se na osnovu zakonodavnog okvira koji je usklađen sa direktivama EU.