Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Strategije

Strateški Master plan za upravljanje otpadnim vodama na crnogorskom primorju i opštini Cetinje i strateški Master plan za upravljanje otpadnim vodama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore izrađeni su u 2005 godini, sa ciljem identifikovanja neophodnih investicija u oblasti tretmana otpadnih voda, kao i sa ciljem definisanja prioriteta u okvitu Faznog investicionog plana (PIP) za period od 25 godina.

Strateški Master plan za upravljanje otpadnim vodama na crnogorskom primorju i opštini Cetinje izrađen je od strane konzorcijuma Tebodin - LBK - Sofage, dok je strateški Master plan za upravljanje otpadnim vodama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore izrađen od strane holandske konsultantske kompanije DHW. Oba strateška dokumenta finansirana su iz sredstava Evropske agencije za rekonstrukciju, uz usku saradnju sa Vladom Crne Gore i jedinicama lokalne samouprave.

Strateški Master plan za upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Crne Gore  izrađen je i usvojen u 2005 godini sa ciljem identifikovanja investicionih mjera u oblasti upravljanja čvrstim otpadom za period  2005 – 2030 godina. Strateški dokument je izrađen od strane njemačke konsultantske kompanije GOPA i finansiran je od strane Evropske agencije za rekonstrukciju,  u saradnji sa Vladom Crne Gore i jedinicama lokalne samouprave.

* Cjelokupan sadržaj strateškog master plana moguće je preuzeti uz saglasnost Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine.