Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Programi rada

Godišnji program rada i finansijski plan Društva usvaja Odbor direktora uz saglasnost Vlade. Izvršni direktor priprema predlog  godišnjeg programa rada, finansijskog plana i godišnjeg finansijskog izvještaja Društva i podnosi izvještaj o realizaciji istih.

Vlada daje saglasnost  na godišnji program rada, finansijski plan Društva i razmatra  godišnji finansijski izvještaj.