Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Saradnja kroz Investicioni okvir Zapadnog Balkana

Investicioni Okvir Zapadnog Balkana (WBIF) pruža podršku kroz dva instrumenta: 

 

 • Zajednički instrument za grantove u okviru kojeg će se doprinijeti finansiranju pripreme i implementacije prioritetnih projekata;
 • Zajednički instrument za zajmove, koji funkcioniše kao komplement Zajedničkom instrumentu za grantove.
 
Cilj WBIF je koordinacija i objedinjavanje grantova, kredita i ekspertize kako bi se obezbijedilo zajedničko finansiranje prioritetnih projekata u zemljama Zapadnog Balkana. 
 
 
Instrument za infrastrukturne projekte (IPF)  
 
Instrument za infrastrukturne projekte (IPF) je uspostavljen 2007. godine i dio je Investicionog okvira Zapadnog Balkana. Kroz IPF se kanališu IPA višekorisnički grantovi za infrastrukturne investicije u Zapadnom Balkanu i sastoji se iz dva „prozora“:  
 • Prozor tehničke podrške, koji pruža grantove za pripremu infrastrukturnih investicija koje će se finansirati kroz pozajmice međunarodnih finansijskih institucija;
 • Prozor opština, koji pruža grantove za kofinansiranje infrastrukturnih projekata na opštinskom nivou.  

Tehnička podrška za pripremne radove za odobreni projekat se obezbjeđuje kroz tehničku ekspertizu. Kako bi se obezbjedio dovoljan broj eksperata, Evropska komisija je ugovorila saradnju sa dva konsultanska konzorcijuma;IPF 1 je tehnička podrška koju pruža „WYG“ međunarodni konzorcijum i IPF 2 je tehnička podrška koju pruža „COWI“ konzorcijum.

PROCON je, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, kroz WBIF 2010 godišnju alokaciju obezbijedio bespovratna sredstva u iznosu od 900,000 €, za implementaciju projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori”.

 

Takođe, u okviru Programa  podrške infrastrukturnim projektima „Tehnička podrška” (izrada projektne dokumentacije), obezbijeđena  su sredstva u iznosu od  750,000 € za sljedeće aktivnosti:  

 • Izrada studije opravdanosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Berane, Kolašin i Rožaje;
 • Izrada idejnog projekta i elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda u opštini Danilovgrad.

 

VI  WBIF aplikacioni krug 

U okviru VI WBIF aplikacionog kruga, PROCON je, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, tokom septembra 2011.godine pripremio sljedeće  projektne prijedloge: 

 • Izrada studije izvodljivosti i studije izbora lokacije za izgradnju reciklažnog centra u opštini Bar;
 • Izrada studije izvodljivosti i studije o izboru lokacije za izgradnju transfer stanice u opštini Ulcinj;
 • Investicioni grant za izgradnju regionalnog centra za upravljanje čvrstim otpadom u opštini Nikšić;
 • Investicioni grant za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u opštini Berane;
 • Tehnička podrška za pripremu projektne dokumentacije i investicioni grant za izvođenje radova, kao i nabavku opreme za projekat unapređenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje. 

Na sastanku Upravnog odbora Investicionog okvira za Zapadni Balkan koji je održan u decembru 2011.godine u Luksemburgu, odobrena su bespovratna sredstva za pripremu projektne dokumentacije (priprema tenderske dokumentacije za izgradnju i nadzor i priprema glavnih projekata) u iznosu od 600.000 € za projekat “Unaprijeđenja sistema za vodosnabdijevanje u Prijestonici  Cetinje”.

 

VII WBIF aplikacioni krug 

U okviru VII WBIF aplikacionog kruga, PROCON je, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, tokom januara 2012. godine pripremio sljedeće projektne prijedloge:

 • Tehnička podrška za   projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja;
 • Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Nikšić;
 • Sanacija nesanitarnog odlagališta “Ćafe” u opštini Bar i nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka“ u Prijestonici Cetinje;
 • Tehnička podrška za sanaciju i remedijaciju deset nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori;
 • Čvrsti otpad u Crnoj Gori – tehnička podrška pri izradi projektne dokumentacije;
 • Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini Berane;
 • Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže u opštini Nikšić;
 • Tehnička podrška – izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Pljevlja;
 • Rekonstrukcija sistema za vodosnabdijevanje u opštini Andrijevica.  

 

Na sastanku Upravnog odbora Investicionog okvira za Zapadni Balkan, koji je održan u aprilu 2012.godine u Beču, pozitivno je ocijenjena projektna aplikacija “ Tehnička podrška za projekte iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja”, koja se odnosi na obezbjeđivanje tehničke podrške za pripremu tenderske dokumentacije, i to:  

 • Priprema tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju PPOV u opštinama: Bijelo Polje, Rožaje , Berane i Prijestonici Cetinje;
 • Priprema tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže   u opštinama Nikšić i Plav;