Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Projekat kredita za domaćinstva koja nemaju riješeno stambeno pitanje

 

Naziv projekta: „Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+“

Implementaciona struktura projekta: Nosilac projekta je Ministarstvo Održivog razvoja i turizma, dok je za Implementacionu jedinicu projekta (JIP) imenovana Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine - PROCON doo.

Korisnik projekta: Domaćinstva sa srednjim i niskim primanjima, koja su na nivou prosječne zarade ili niže kao što su nastavnici, službenici, medicinsko osoblje, radnici i mlade porodice.

Ukupna vrijednost investicije: 20 M € . Projekat se finansira sredstvima kredita CEB-a, sredstvima komercijalnih banaka i domaćinstava.  

 

Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+“ predstavlja projekat socijalnog stanovanja za građane sa srednjim i nižim primanjima koja na tržištu ne mogu riješiti stambenu potrebu. Navedeni projekat predstavlja nastavak aktivnosti iz 2011. godine, kada su, kroz saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), obezbijeđa kreditna sredstva, u iznosu od oko 10 miliona eura. Imajući u vidu uspješnost navedenog projekta, Vlada Crne Gore je nastavila saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u cilju obezbjeđivanja dodatne kreditne linije, koja je omogućila finansiranje nove faze Projekta 1000+. Vlada Crne Gore je time obezbijedila kamatnu subvenciju za komercijalne hipotekarne kredite da bi građanima omogućila fiksnu kamatnu stopu od 3,99% tokom cijelog perioda kredita

Glavni cilj projekta je da se riješi stambena potreba za oko 400 domaćinstava. Primarno nastojanje Vlade je da se ostvari i poveća pristup stanovanju domaćinstvima sa značajnim socijalnim efektima, ali da se i podstakne građevinski i bankarski sektor sa ciljem povećanja ekonomske aktivnosti na tržištu nepokretnosti, sa posebnim naglaskom na podsticanje građenja stambenih objekata u skladu sa kriterijumima zaštite životne sredine i ekološkim standardima gradnje. Vlada je subvencionirala kupovinu stambenih jedinica čija cijena iznosi 1089 eura po m2, dok je eventualnu razliku u cijeni do 1200eura po m2,  plaćao je korisnik iz sopstvenih sredstava.

Definisane su prioritetne ciljne grupe u okviru ciljnih grupa, shodno Zakonu o socijalnom stanovanju. Jedan od kriterijuma za učešće u projektu je i maksimalni kumulativni prihod domaćinstva koje želi da učestvuje u Projektu, kao jedan od uslova za učešće. Granica u primanjima upućuje na OECD “Oksford“ ekvivalentnu skalu za ograničenje prihoda u različitim stambenim programima. „Oksford“ skala podrazumijeva koeficijent 1 za jednog odraslog člana, koeficijent 0,7 za svakog dodatnog odraslog člana kao i koeficijent 0,5 za svako maloljetno dijete, odnosno korisnik.

Dugoročni krediti su se dodjeljivali uz fiksnu kamatnu stopu do 3,99% na godišnjem nivou, na period do 20 godina i uz učešće korisnika u iznosu od najmanje 5% vrijednosti ugovora o kreditu.

U cilju boljeg informisanja građana o projektu, uspostavljen je i web sajt projekta (www.1000plus.me)  sa svim relevantnim informacijama i otvoren Call centar. Paralelno sa tim kreirana je i digitalna baza podataka.

Vaučeri su dodjeljivani u četiri navrata:

Prva dodjela bila je u  maju 2016. godine kada je dodijeljeno 400 vaučera, i to prioritetima 68, javnom sektoru 132, a mladim bračnim parovima i ostalima po 100 vaučera. Kontinuiranim praćenjem realizacije projekta izračunate su i uštede na osnovu neiskorišćenih i vraćenih vaučera, kao i razlike između vrijednosti vaučera i predugovora odnosno ugovora o kreditu, i na osnovu njih su organizovane naredne dodjele vaučera. Druga dodjela održana je 4. jul 2016. – vaučere je dobilo još 55 lica sa formiranih listi čekanja. Tom prilikom dodijeljeno je 20 vaučera javnom sektoru, 21 vaučer mladim bračnim parovima i 14 vaučera grupi ostali. Treća dodjela, 1. avgusta 2016. –  kada su vaučere dobili još 100 lica sa formiranih listi čekanja. Tom prilikom dodijeljeno je 53 vaučera javnom sektoru, 35 vaučera mladim bračnim parovima i 12 vaučera grupi ostali. Poslednja i četvrta  dodjela vaučera bila je 6. oktobara 2016. Vaučere je dobilo 119 lica, i to 86 vaučera javni sektor i 33 vaučera Mladi bračni parovi.

Od početka realizacije Projekta 1000plus (I i II faza projekta), tj. od 2011. godine do danas, stambeno pitanje je riješilo 809 porodičnih domaćinstava odnosno 2149 građana Crne Gore.

Uzimajući u obzir činjenicu da su prve dvije faze Projekta 1000plus uspješno realizovane, kao i da je zainteresovanost građana izuzetno velika, donijeta je odluka o nastavku projekta 1000+ .