Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Sanacija nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori

Naziv projekta: Sanacija nesanitarnih odlagališta u Crnoj Gori 

Korisnik projekta: Opštine Crne Gore 

Ukupna vrijednost investicije: Biće definisana nakon izrade odgovarajuće tehničke dokumentacije

Ukupan period realizacije: 24 mjeseca (18 mjeseci za pripremu tehničke dokumentacije + 6 mjeseci izgradnja) 

 Izvještaj o sanaciji nesanitarnih odlagališta pripremljen je u okviru projekta „Priprema i implementacija Strateškog master plana upravljanja otpadom na nivou Republike Crne Gore“, u 2005. godini. 

U Crnoj Gori registrovano je oko 50 nesanitarnih odlagališta na kojima je odloženo više od 1000m3 otpada. Identifikovane mjere za sanaciju i zatvaranje su orijentisane da se smanji i spriječi ekološki rizik od nekontrolisanog odlaganja otpada na trenutnim lokacijama u cilju zaštite zdravlja ljudi, smanjenja uticaja na životnu sredinu, zaštitu resursa vode za piće i povećanja higijenskih standarda. 

U skladu sa Nacionalnim planom upravljanja otpadom za period 2008-2012, predviđeno je da je za sanaciju postojećih odlagališta u Crnoj Gori potrebna izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Pripremila: Ana Pajević Tošić, Program menadžer