Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i unapredjenje kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje

Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i unapredjenje kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje 

Investitor: Opština Bijelo Polje 

Korisnik projekta: Vodovod “Bistrica’’ d.o.o. Bijelo Polje 

Ukupna vrijednost prve faze investicije: 15.436.061 € (Izvor: idejni projekat)

 

OPIS PROJEKTA

Bijelo Polje je privredni, saobraćajni i kulturni centar severnog dijela Crne Gore. To je po broju stanovnika treća, a po broju kvadratnih kilometara četvrta opština u Crnoj Gori. U Opštini, prema Popisu iz 2011. godine živi 46.676 stanovnika. Opština Bijelo Polje zahvata prostor od 924 km2. 

Najveći dio kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje je izgrađen tokom poslednjih 35 godina. Kanalizacioni sistem funkcioniše gravitaciono, nema pumpnih stanica i otpadne vode se ispuštaju u rijeku Lim, bez predhodnog tretmana.

Projekat Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje obuhvata sljedeće segmente:

  • Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), kapaciteta 40.000 ekvivalentnih stanovnika (ES);
  • izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada i naseljima Rakonje, Nikoljac, Loznice, Resnik i Rasovo, aproksimativne dužine 52 km.

Ciljevi projekta su zaštita rijeke Lim od negativnih uticaja otpadnih voda, sakupljanje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda i sakupljanje i evakuacija atmosferskih otpadnih voda. Direktni uticaj PPOV uključuje ublažavanje neprijatnosti i opasnosti po ljudsko zdravlje u obuhvaćenom području i unapređenje kvaliteta recipijenta. Pored toga, izgradnjom PPOV će se obezbjediti efektivnija kontrola industrijskih otpadnih voda preko izgradnje uređaja za predtretman i povezivanje na gradsku kanalizaciju. 

 

Idejnim projektom predviđena je realizacija projekta u 3 faze. U toku je realizacija dijela prve faze projekta koja obuhvata:

  • projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES;
  • projektovanje i izgradnju glavnog kolektora u centralnoj i industrijskoj zoni grada, aproksimativne dužine 6 km.

Prva faza projekta se finansira iz sredstava finansijskog ugovora „Montenegro Water and Sanitation“, zaključenog između države Crne Gore i Evropske investicione banke, sredstava pretpristupne pomoći EU IPA 2011 i sredstava lokalnog i državnog budžeta.

 

U proteklom periodu je u cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta izrađena neophodna prostorno-planska i tehnička dokumentacija, i to:

  • Detaljni urbanistički plan opštine Bijelo Polje (2006); Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (2012); Prostorno urbanistički plan opštine Bijelo Polje (2014); 
  • Studija izvodljivosti ’’Razvojni program za vodsnadbijevanje i tretman otpadnih voda u Bijelom Polju’’ - „Jacobs Consultancy“ 2007.;
  • „Idejni projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Bijelog Polja i kanalizacione mreže sa pratećim objektima“ i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - „IK Konsalting i projektovanje“ d.o.o. 2012/2013.

 

Projektovanje i izgradnja PPOV

Idejnim projektom predviđena je fazna izgradnja PPOV kapaciteta 2 x 20.000 ES. Projektant Idejnog projekta je kao najpovoljniju varijantu za proces prečišćavanja otpadnih voda odabrao SBR tehnologiju – sekvencijalni šaržni reaktor – intenzivni proces sa aktivnim muljem.

Za izgradnju PPOV, prostorno-planskom dokumentacijom definisana je lokacija u KO Potkrajci. Lokalitet se nalazi na udaljenosti od nekoliko kilometara od centra grada.

Izrada Glavnog projekta i izgradnja PPOV realizovaće se po modelu “Projektuj i izgradi - FIDIC Žuta kniga”. Tenderska dokumentacija je izrađena od strane WBIF IPF 3 konsultanta u saradnji sa PROCON-om i opštinom Bijelo Polje.

 

Projektovanje i izgradnja glavnog kolektora u centralnoj i industrijskoj zoni

Za projektovanje i izgradnju glavnog gradskog kolektora u centralnoj i industrijskoj zoni Bijelog Polja obezbijeđena su bespovratna sredstva iz pretpristupnog fonda EU IPA 2011, u iznosu od 3,6 milona €.Projekat se realizuje po modelu “Projektuj i izgradi - FIDIC Žuta kniga”.

Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori, koja implementira ovaj segment projekta, je 2014. godine potpisala ugovor sa “Ludwig Pfeiffer Hoch and Tiefbau GmbH & Co.KG” za projektovanje i izgradnju glavnog kolektora. Ugovor se finansira iz IPA 2011 bespovratnih sredstava. Za revidenta Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova je od strane opštine Bijelo Polje ugovoren “C & S Di Guiseppe Ingegneri Associati”. Ugovor za nadzor se finansira sredstvima Evropske investicione banke.

Realizacija potpisanih ugovora je u toku, Glavni projekat je izrađen i revidovan 2015. godine, izdate su građevinske dozvole i radovi na izgradnji kolektora su u toku.

 

 Pripremio: Dragutin Sekulović, Program menadžer