Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje

Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje 

Investitor: Prijestonica Cetinje 

Korisnik projekta: Prijestonica Cetinje i „Vodovod i kanalizacija - Cetinje“ d.o.o 

Procijenjena vrijednost investicije (sa tunelom “Belveder”): aproksimativno 12 miliona €

 Opis projekta 

Prijestonica Cetinje se nalazi u jugozapadnom dijelu Crne Gore. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Prijestonici Cetinje živi 16.657 stanovnika. Sve otpadne vode, fekalne i atmosferske, sa područja Prijestonice Cetinje se bez prethodnog tretmana direktno ispuštaju u prirodni recipijent (ponor), čiji kapacitet konstantno opada. U periodu intenzivnih kiša dolazi do plavljenja jednog dijela grada. Kako bi problem bio prevaziđen, planirana je izgradnja hidrotehničkog tunela „Belveder“, kojim bi se prikupljene fekalne i atmosferske vode transportovale do lokacije budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. 

 

Projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje“  obuhvata sljedeće segmente:

  • Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), kapaciteta 20.000 ekvivalentnih stanovnika (ES);
  • Izgradnja kanalizacione mreže.

Ciljevi projekta su poboljšanje kvaliteta podzemnih voda na području Prijestonice Cetinje i kvaliteta površinskih voda Rijeke Crnojevića i Skadarskog jezera, kao i sakupljanje i prečišćavanje fekalnih i odvođenje atmosferskih otpadnih voda. Direktni uticaj PPOV uključuje ublažavanje neprijatnosti i opasnosti po ljudsko zdravlje u obuhvaćenom području i unapređenje kvaliteta recipijenta.

Izgradnja kanalizacione mreže je finansirana iz sredstava pretpristupne pomoći EU IPA 2011 i IPF Municipal Window 2008, kao i sredstava finanijskog ugovora „Montenegro Water and Sanitation“ zaključenog između države Crne Gore i Evropske investicione banke. Planirano je da se izgradnja PPOV finansira iz sredstava finanijskog ugovora „Montenegro Water and Sanitation“. Još uvijek nije definisan izvor finansriranja hidrotehničkog tunela „Belveder“.

U proteklom periodu, u cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta izrađena je potrebna prostorno-planska, tehnička i tenderska dokumentacija, i to:

  • Prostorno-urbanistički plan Prijestonice Cetinje (2014)
  • Studija izvodljivosti  – „Energoprojekt - Hidroinženjering a.d.“ (2010)
  • Idejni projekat PPOV i kanalizacione mreže – „IK Konsalting i projektovanje“ (2013)
  • Cost-Benefit analiza za upravljanje vodosnabdijevanjem i otpadnim vodama u Prijestonici Cetinje - „TIEG“ (2015)
  • Hidrotehnička studija sliva Cetinjskog polja - „ING - INVEST“ d.o.o. (2016)

 

Izgradnja PPOV

Planirano je da se projekat realizuje po modelu „Projektuj i izgradi - FIDIC Žuta knjiga“. Izgradnja PPOV je predviđena na lokaciji „Dobrsko selo“. Lokacija je u privatnom vlasništvu.

Kroz EU fond WBIF obezbijeđena je tehnička podrška (IPF 3 konsultant) za izradu tenderske dokumentacije za odabir projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV. Izrada tenderske dokumentacije je u toku.

 

Izgradnja kanalizacione mreže

Projekat izgradnje kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje sastojao se od 2 segmenta, prvog aproksimatine vrijednosti od 2,7 miliona € (IPA 2011) koji je implementirala Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori, i drugog aproksimativne vrijednosti od 0,7 milona eura (IPF MW 2008) koji je implementirao PROCON. Oba segmenta projekta su realizovana po modelu „Projektuj i izgradi - FIDIC Žuta knjiga“.

U okviru segmenta koji se finansirao iz IPA 2011, Delegacija Evropske Unije je 2014. godine potpisala ugovor za projektovanje i izvođenje radova sa konzorcijumom „Čelebić d.o.o. - WTE Wassertechnik GmbH”. Radovi su završeni u maju 2016. godine. U okviru ugovora izrađen je Glavni projekat i izgrađeno oko 13km fekalne kanalizacione mreže i 2,5 km atmosferske kanalizacione mreže.

U okviru segmenta koji se finansirao iz IPF Municipal Window 2008, Prijestonica Cetinje je 2015. godine potpisala ugovor za projektovanje i izvođenje radova sa konzorcijumom „PNP Perošević d.o.o. - C & S Di Guiseppe Ingegneri Associati Srl“. Radovi su završeni u decembru 2015. godine. U okviru ugovora izrađen je Glavni projekat i izgrađeno oko 4,5 km fekalne mreže.

Nadzor nad izvođenjem radova na oba segmenta projekta je konzorcijum „Hidroinženiring d.o.o. - Beohidro d.o.o.“, sa kojim je Prijestonica Cetinje potpisala ugovor 2014. godine. Ugovor se finansira iz sredstava finansijskog ugovora sa Evropskom investicionom bankom.

Pripremio: Dragutin Sekulović, Program menadžer