Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i poboljšanje kanalizacione mreže u opštini Kolašin

Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i poboljšanje kanalizacione mreže u opštini Kolašin

Investitor: Opština Kolašin

Ukupna vrijednost investicije: 7.239.280€

Korisnik projekta: Opština Kolašin

 

 

Opština Kolašina prostire se na površini od 897 km², i broji 8 420 stanovnika. Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Kolašin realizovana je u periodu 1995. godine, do 2000. godine. Procijenjeni broj stanovnika koji su trenutno priključeni na postojeću mrežu je 850 što je oko 8,5% ukupnog broja stanovnika koji žive u opštini. Postojeći sistem je separatnog tipa. Na pojedinim mjestima cijevi atmosferske kanalizacije su povezane sa kanalizacionom mrežom fekalnih otpadnih voda, dajući sistemu lokalno karakteristike kombinovanog sistema. Ukupna dužina postojeće kanalizacione mreže u Kolašinu je 3409 m. Pored toga, procjenjuje se da je u upotrebi i 1300 individualnih septičkih jama. Buduća kanalizaciona mreža je projektovana kao gravitaciona mreža sa izuzetkom industrijske zone Bakovići, ukupne dužine 23 km.

U opštini Kolašin ne postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Trenutno se najveći dio otpadnih voda, bez prethodnog tretmana, ispušta u potoke i rijeke Taru i Plasnicu. Otpadne vode iz kanalizacionog sistema grada ispuštaju se direktno u lagune koje se nalaze na sjeveru grada u oblasti Breze. Rijeka Tara (kao krajnji recipijent) je udaljena svega oko 25 metara od laguna. Projektovani kapacitet postrojenja je 11.000 ES, pri čemu je predviđeno da se u prvoj fazi ralizacije gradi postrojenje kapaciteta 4.000 ES. Cilj projekta je da se otpadne vode sa lagune kolektorima preusmjere na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a samim tim zaštiti zdravlje ljudi i smanjenji negativan uticaj na životnu sredinu.

Za potrebe izgradnje postrojenja izrađena je i usvojena lokalna studija lokacije kao i prostorno urbanistički plan. Takođe, Izdati su Urbanističko tehnički uslovi.

 

U proteklom periodu u cilju stvaranja preduslova za realizaciju predmetnog projekta izradjena je relevantna  tehnička dokumentacija dokumentacija, i to:

  • Studija izvodljivosti „Projekat razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Kolašinu” izrađena je od strane „WYG International“ u 2012. godini.          
  • Izrađivač Idejnog projekta je „HidroGis“ doo Podgorica. Izrada dokumenta je u toku.

 

Kroz WBIF fond je obezbijeđena tehnička podrška (IPF 3 konsultant) za izradu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova. Predviđeno je da se projekat realizije iz sredstava obezbijeđenih iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom.