Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja

Naziv projekta:  Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja

Investitor: Opština Pljevlja 

Korisnik projekta: JP „Vodovod“ Pljevlja 

Ukupna vrijednost investicije: 13.262.382,00 €

 

Opština Pljevlja se nalazi na na sjeverozapadu Crne Gore, zauzima površinu od 1346 km2  i ima  oko 32 000 stanovnika. 

 

Postojeći kanalizacioni sistem u ovoj opštini uglavnom je separatnog tipa što znači da postoje posebni sistemi za atmosfersku i fekalnu kanalizaciju, a funkcioniše po principu gravitacionog pada. Međutim, u nekim dijelovima grada razdvajanje kanalizacione mreže nije do kraja sprovedeno pa su sistemi međusobno povezani, zbog čega prilikom atmosferskih padavina često dolazi do preopterećenja glavnih kanalizacionih cijevi. Takođe, kanalizacione otpadne vode se direktno ispuštaju u rijeku Ćehotinu i njene pritoke. U riječni sistem se takođe izlivaju otpadne vode iz rudnika, termoelektrane, klanice i ostalih lokalnih preduzeća, u sličnom neprerađenom stanju. Izlivanje tih otpadnih voda i donekle nekontrolisano odlaganje čvrstog otpada učinili su da rijeka Ćehotina bude prilično daleko od zadovoljenja ekoloških standarda. Da bi se isključio rizik po zdravlje stanovnika i zaustavila dalja degradacija životne sredine, predviđena je izgradnja sistema za tretman opadnih voda, čijom izgradnjom će se smanjiti negativni uticaji. Lokacija “Židovići”.definisana za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nalazi se oko 4 km zapadno od centra grada, na sjevernoj obali rijeke Ćehotine.

 

Projekat izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja obuhvata tri segmenta:

  • izgradnju glavnog kolektora u dužini od 4 km;
  • izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda sa ukupnim kapacitetom od 42.000 ES, prva faza izgradnje PPOV obuhvata kapacitet od 28.000 ES (SBR tehnologija);
  • rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Ćehotine (za koji je izrađen i revidovan Glavni projekat i kojim je predviđena regulacija korita u dužini od 5 km, čime se sprečava plavljenje rijeke i obezbjeđuju uslovi za postavljanje trase glavnog kolektora); 

 

U proteklom periodu, u cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta, je izrađena relevantna prostorno-planska i tehnička dokumentacija:

  • Lokacija predviđena za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nalazi se na obali rijeke Ćehotine, na udaljenosti od oko 4 km zapadno od centra grada, koja je definisana usvojenim PUP-om opštine. Zemljište je u vlasništvu opštine Pljevlja.
  • Studija opravdanosti pod nazivom “Program razvoja usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Pljevljima” izrađena je u junu 2007. godine.
  • Idejni projekat, njegova revizija i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju PPOV u Pljevljima izrađeni su u 2011.godini.
  • Glavni projekat, njegova revizija i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za segment projekta „Rekonstrukcija i uređenje korita rijeke Ćehotine“ izrađeni su tokom 2012. godine.

Za aktivnost „Izgradnja glavnog gradskog kolektora“ izrađen je i revidovan glavni projekat, kojim je predviđena izgradnje trase kolektora od 4 km, do sada je realizovana izgradnja 800 m kolektora za atmosferske vode i 700 m kolektora za fekalne vode. 

Nabavke za ugovaranje  projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV, izvođača radova na izgradnji glavnog gradskog kolektora, kao i nadzora nad radovima  sprovedeni su u skladu sa međunarodnim procedurama, pravilima nabavki EIB i PRAG procedurama, uz podršku Twinning eksperata obezbijeđenim kao tehnička podrška od strane Evropske Komisije,a u skladu sa  FIDIC modelom ugovaranja.12.03.2014.godine potisani su ugovori sa izvođačom radova na izgradnji Glavnog kolektora (FIDIC crvena knjiga, projektantom i izvođačem radova na izgradnji PPOV (FIDIC žuta knjiga), kao i nadzorom nad izgradnjom glavnog gradskog koletora i PPOV (FIDIC bijela knjiga).

Realizacija prethodno navedenih ugovorenih aktivnosti finansira se u većem dijelu iz grant sredstava obezbjđenih kroz fondove EU ( IPF MW 2008 i IPA 2010) kao i iz kredita EIB. Radovi na izgradnji glavnog gradskog kolektora realizovani su u decembru 2015.god dok za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda  u opštini su još uvijek u toku.

Pripremila: Lidija Škatarić, Program menadžer