Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i poboljšanje kanalizacione mreže u opštini Rožaje

Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i poboljšanje kanalizacione mreže u opštini Rožaje

Korisnik projektaJP Komunalno preduzeće 

Ukupna vrijednost investicije: 6.239.186,00 €

Ukupan period realizacije: Approx. 48 mjeseci (24 mjeseca za pripremu tehničke dokumentacije + 24 mjeseci izgradnja)

 

Opština Rožaje broji 22.964 stanovnika, zauzima površinu od 417 km2 i nalazi se centralnom dijelu Crne Gore. Oko 67% urbanog stanovništva spojeno je na postojeću kanalizacionu mrežu. Prema Master planu upravljanja otpadnim vodama za centralni i sjeverni region buduće postrojenje za teretman otpadnih voda u opštini Rožaje biće dizajnirano za kapacitet od 2x10.500 ES. Pomenutim dokumentom izgradnja PPOV u Rožajama je svrstana u prvu grupu prioriteta. Otpadne vode se direktno ispuštaju u recipijente bez prethodnog tretmana u rijeke Lovnička i Ibar. 

Karakteristike postojećeg kanalizacionog sistema su sledeće:

  • Kanalizacioni sistem funkcionise kao separacioni,
  • Dužina kanalizacione mreže za fekalne vode je aproksimativno 19,27 km,
  • Dužina kanalizacione mreće za atmosferske vode je aproksimativno 3,12 km,
  • Cijevi su azbest-cementne odnosno, PVC( prečnici 250-300 mm),
  • Sistem funkcionise kao gravitacioni (ne postoje pumpne stanice),
  • Na sistem je priključeno 7950 stanovnika (34% od ukupnog broja stanovnika),
  • Postoji vise od 24 kanalizaciona ispusta.

U cilju unapređenja postojećeg kanalizacionog sistema konsultantska kuća „WYG International“ je angažovana za izradu odgovarajuće Studije izvodljivosti. U dijelu nacrta Studije izvodljivosti koji se odnosi na PPOV predviđen je kapacitet u prvoj fazi od 13 600 ES. Predviđena je SBR tehnologija sa anaerobnom digestijom mulja. U dijelu nacrta Studije izvodljivosti koji se odnosi na kanalizacioni sistem predviđena je izgradnja kolektora duz obala rijeke Ibar prema lokaciji planiranog PPOV u dužini od 2430 m, izgradnja kolektora u naseljima Ibarac, Bar, Mahala, Kovačka mahala, Stara čaršija, Suho polje i Fetahovska mahala, ukidanje 11 postojećih ispusta, izgradnja 3 sifona, izgradnja 2 pumpne stanice, kao i priključenje na mrežu novih 3700 stanovnika.

U II kvartalu 2012.godine, urađeni su nacrti PUP-a i Strateške procjena uticaja na životnu sredinu, i pokrenut je postupak javne rasprave koji se tiče Prostorno urbanističkog plana.

Lokacija »Zeleni« je predviđena za izgradnju postrojenja i u vlasništvu je preduzeća »Ibar Mont u stečaju«. Predstoji postupak riješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Za finansiranje projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, predviđena je upotreba sredstava iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom i bespovratnih sredstava koja su obezbijeđena iz fonda za predpristupnu podršku IPA i fonda IPF MW.

Pripremio: Stojan Vuletić, Program menadžer

Prateća dokumentacija

  • Prezentacija Studije izvodljivosti za izgradnju sistema za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama.