Vuka Karadzica br. 11, I sprat, 20000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: +382(20) 201-545, Fax: +382(20) 246-024

Izgradnja kanalizacione mreže za naselja koja gravitiraju Port Mileni - KODRA, TOTOŠI, BIJELA GORA I DONJA BRATICA


Naziv projekta: Izgradnja kanalizacione mreže za naselja koja gravitiraju Port Mileni - KODRA, TOTOŠI, BIJELA GORA I DONJA BRATICA 

Investitor: Opština Ulcinj 

Korisnik projekta: JP ’’Vodovod i kanalizacije’’ Ulcinj 

Ukupna vrijednost investicije: Aproksimativno 4.5 M € 

 

Opština Ulcinj broji 20.290 stanovnika i prostire se na površini od 255 km2. Naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica, gravitiraju potoku Bratica koji danas predstavlja kolektor otpada i osnovni prijemnik otpadnih voda sa područja pomenutih naselja. Površina koju zahvataju iznosi cca 300 ha. U naseljima koje obuhvata ovaj projekat fekalna kanalizacija trenutno je spojena sa atmosferskom kanalizacijom, što ima za posledicu izlivanje fekalne kanalizacije u potok Bratica i preko njega u Port Milenu. Osnovni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vode na području “Port Milena”. Ukupna dužina novoizgrađene kanalizacione mreže za ova 4 naselja iznosiće 14.45 km. Ovaj ugovor o radovima obuhvataće izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije i zasniva se na usvojenom, odnosno revidovanom glavnom projektu. 

Veći dio trase definisan je Prostorno planskom dokumentacijom, dok je ostali dio trase uz postojeće saobraćajnice. Izdati su Urbanističko tehnički uslovi.

U proteklom periodu u cilju stvaranja preduslova za realizaciju predmetnog projekta izradjena je relevantna  tehnička dokumentacija dokumentacija, i to:

  • Studija izvodljivosti „Vodosnabdevanje i Odlaganje Otpadnih Voda III Crnogorsko Primorje” izrađena je od strane “KOCKS” u 2007.godini.
  • Analiza dokumentacije koja se odnosi na područje „Port Milena” izrađena je u 2011. godini od strane CEED Consulting d.o.o. Podgorica.
  • „Studija izvodljivosti sa Idejnim rešenjem za kanalizacionu mrežu za naselja Kodra,Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica koja gravitiraju potoku Bratica i području Port Milena u Ulcinju“ izrađena je od strane „ IK Konsalting i projektovanje“-Srbija, jun 2011.godine.
  • „Studija izvodljivosti za snadbijevanje vodom i otpadne vode u opštini Ulcinj“ izrađena je od strane „Dahlem“-a, maj 2013. godine.
  • Glavni projekat je izrađen od strane “ING Invest“ iz Danilovgrada. Kroz kapitalni budžet za 2014.god. obezbjeđena su finansijska sredstva za reviziju glavnog projekta od strane ugovorenog revidenta „SIGMA“-Nikšić. Projekat je revidovan u martu 2015. godine.
  • Za izradu tehničke i tenderske dokumentacije, obezbijeđena je tehnička podrška kroz grant WBIF 2012 (konsultant IPF-3). Izrađena je tenderska dokumentacija za radove i nadzor.

U toku je sagledavanje pretpostavki za objavu javnih poziva za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova na pomenutom projektu.

Predviđeno je da se projekat realizije iz sredstava obezbijeđenih iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom.