U Prijestonici Cetinje 8. novembra 2022. održan je sastanak između predstavnika lokalne samouprave, PPF konsultanta angažovanog kroz IPA projekat „Podrška u pripremi projekata u sektoru životne sredine i klimatske promjene” i PROCON-a. Sastanak je oganizovan u cilju definisanja opisa poslova konsultanata na izradi Studije izvodljivosti, Idejnog rješenja i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i transfer stanicom u Prijestonici Cetinje“.

Osnovni cilj projekta jeste izgradnja infrastrukture za selektivno sakupljanje, sortiranje i transfer stanicu, što će rezultirati unapređenjem sistema upravljanja otpadom na teritoriji Prijestonice Cetinje.

U Prijestonici Cetinje trenutno ne postoji funkcionalan sistem selektivnog prikupljanja komunalnog otpada a izgradnja reciklažnog dvorišta sa stanicom za sortiranje i transfer stanicom je preduslov za uspostavljanje funkcionalnog sistema upravljanja otpadom na teritoriji Prijestonice, kao i ispunjavanje zakonskih obaveza u oblasti upravljanja otpadom.

Nakon konstruktivnog sastanka, predstavnici PPF konsultanta i PROCONa su posjetili lokaciju Zagrablje na kojoj je planirana izgradnja ovog objekta, za čiju se potrebu trenutno obavljaju radovi na infrastrukturnim priključcima.

Lokacija upravljanja otpadom Prijestonica Cetinje

Svjetska banka je uz podršku Globalnog partnerstva za sigurnost i sanitaciju vode i Dunavskog programa za vode, u okviru Inicijative za sigurnost vode u Evropi i centralnoj Aziji (ECA) sprovela procjenu stanja u sektoru voda u više zemalja, uključujući i Crnu Goru. Predstavnici PROCON-a:dr Danijela Šundić-glavni menadžer i Dragutin Sekulović-senior program menadžer, su prisustvovali konsultativnom konferencijskom sastanku koji je obuhvatio diskusiju o organizaciji i nadležnostima PROCON-a u ovoj oblasti kao i iskustvo u saradnji sa državnim institucijama, o izazovima u oblasti  otpadnih voda i vodosnabdijevanja, sa osvrtom na moguće aspekte unaprijeđenja sektora voda u Crnoj Gori.

Ova analitička aktivnost Svjetske banke ima za cilj da pomogne Vladama u regionu u identifikaciji izazova kada je u pitanju upravljanje strateški važnim vodnim resursima. PROCON je među ostalim nacionalnim institucijama, prepoznat kao relevantna adresa za prikupljanje stručnih informacija.

Kako bi se ubrzale aktivnosti na rješavanju gorućeg ekološkog problema na teritoriji Opštine Nikšić i stvorili administrativni preduslovi za što hitnije gašenje požara na odlagalištu otpada „Mislov do“, Opština i resorno Ministarstvo su zatražili podršku PROCON-a, koji je primjenjujući svoju stručnu ekspertizu sagledao sve aspekte projekta u kratkom roku i predložio efikasno i održivo rješenje, što je podrazumijevalo analizu tehničke i administrativne izvodljivosti sprovođenja ove nabavke kao hitne.

Zajedničkim djelovanjem svih uključenih strana stvorene su pretpostavke da Vlada Crne Gore na 25. Sjednici, održanoj 27. oktobra tekuće godine, usvoji Informaciju o hitnosti gašenja požara na neuređenom odlagalištu otpada „Mislov do“ i zaduži Upravu za kapitalne projekte da kroz uštede obezbijedi iznos od 400.000 eura, koliko iznosi procijenjena vrijednost investicije prema „Elaboratu o mogućnostima hitnog gašenja požara na lokaciji Mislov do“, čiju izradu je finansirala Opština Nikšić.

U okviru projekta Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine, koji se sprovodi u okviru programa Evropske Unije Preparation Project Facility (PPF), u Petrovcu je od 7. do 9. septembra održan seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom,  u organizaciji  PPF konsultanta COWI.

petrovac 7 09

Seminar predstavlja  nastavak  obuka organizovanih u okviru projekta i imao je za cilj upoznavanje učesnika sa metodologijom upravljanja projektnim ciklusom.

Tokom prvog dana seminara predavači  su upoznali  učesnike sa osnovnim principima projektnog ciklusa u skladu sa EU pravilima, fazama (priprema, analiza, planiranje), odlukama i dokumentima, koristeći primjer analize konkretnog  slučaja  kompanije sa problemima u poslovanju, i fokusirajući se na formulisanje osnovnog pitanja, metode analize zainteresovanih strana i analize problema. Drugog dana rad se bazirao na analizi ciljeva i analizi strategije, sa uvodom u logičku matricu projekta. Učesnici su poslednjeg  dana radili  na definisanju indikatora, izvora verifikacije, aktivnosti, resursa projekta i budžeta, odnosno na sumiranju urađenog i naučenog tokom seminara.

Seminaru su  pored predstavnika PROCON-a prisustvovali i predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Uprave za kapitalne projekte.

petrovac ljilja

3. Novo

4. Dragutin

Potpisivanje ugovora vrtici

Potpisan Ugovor o saradnji između Ministartsva, DOO Project-Consulting i Uprave za kapitalne projekte

U prostorijama Ministarstva prosvjete danas je potpisan Ugovor o saradnji između Ministarstva, DOO Project – consulting Podgorica i Uprave za kapitalne projekte u cilju pružanja konsultantskih usluga na implementaciji projekta „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2“. Potpisnici Ugovora ispred ovih institucija su ministar prosvjete Miomir Vojinović, direktor Uprave Esmin Bećović i izvršna direktorica DOO “Project consulting”-a Valerija Saveljić.

"Projekat ukupne vrijednosti od oko 15 miliona eura će se finansirati sa 67 odsto kreditnih sredstava CEB-a, u visini od 10 miliona eura, dok preostalih 33 odsto vrijednosti Projekta predstavlja učešće Vlade Crne Gore", navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 10 miliona eura, u cilju izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori.

U skladu sa time, Vlada Crne Gore i Razvojna Banka Savjeta Evrope (u daljem tekstu: CEB) su dana 20. decembra 2019. godine, zaključile Okvirni ugovor o zajmu za finansiranje Projekta „Predškolska Infrastruktura u Crnoj Gori – 2, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. Kako su istakli, taj Projekat predstavlja nastavak realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori, u skladu sa Okvirnim ugovorom o zajmu potpisanim 2013. godine.Projekat ukupne vrijednosti od oko 15 miliona eura će se finansirati sa 67 odsto kreditnih sredstava CEB-a, u visini od 10 miliona eura, dok preostalih 33 odsto vrijednosti Projekta predstavlja učešće Vlade Crne Gore.

U utorak, 16. 08. 2022. godine, u 14 časova, u prostorijama Ministarstva prosvjete biće organizovano potpisivanje ovog ugovora kojim se stiču preduslovi za početak realizacije projekta.

Vaučeri za 26 aplikanata koji su bili na listi čekanja u četvrtoj fazi projekta Hiljadu plus, juče su uručeni u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Vaučere je dobilo deset zaposlenih u javnom sektoru, te po osam mladih bračnih parova i aplikanata iz grupe ostali. Podsjetimo, kroz projekat Hiljadu plus resorno ministarstvo je obezbijedilo najpovoljniju fiksnu kamatnu stopu za stambene kredite, koja je u četvrtoj vazi iznosila 2,99 odsto, a učešće u kupoprodajnoj vrijednosti nekretnine nije bilo obavezno.

Šesta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta „1000plus“ biće organizovana u četvrtak, 21. jula 2022. godine u terminu od 10 do 12 časova, u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

U četvrtak 8.7.2022. godine u prostorijama hotela Cue u Podgorici održana je radionica o tehnologijama prečišćavanja otpadnih voda.

Workshop

Radionici su prisustvovali predstavnici 11 opština (Bijelo Polje, Cetinje, Mojkovac, Kolašin, Plužine, Plav, Rožaje, Gusinje, Ulcinj, Nikšić i Pljevlja), Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprave javnih radova i PROCON-a.

Kanalizacija za četiri naselja u Nikšiću i kolektor kraj Bistrice

Obezbjeđena donacija od 624 hiljade eura za pripremu studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom, glavnog projekta, procjene uticaja na životnu sredinu i tenderske dokumentacijeDržavna kompanija "PROCON", koja se bavi implementacijom projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, obezbjedila je bespovratna sredstva od 624 hiljade eura za izradu projekta unapređenja sistema za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Nikšiću.

Novac će biti iskorišćena za pripremu studije izvodljivosti sa Cost-benefit analizom, glavnog projekta, procjene uticaja na životnu sredinu, kao i pripremu tenderske dokumentacije.

Kako je saopšteno iz ove kompanije na čijem čelu je Valerija Saveljić, novo rukovodstvo Opštine Nikšić je izrazilo spremnost za realizaciju projekta II faze kanalizacione mreže, kojim će biti planirana izgradnja nove kanalizacione infrastrukture u četiri prigradska naselja, kao i kolektora uz rijeku Bistricu, čime će otpadne vode iz ovih naselja biti odvedene do izgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću.

procon 2022

100 najvecih 2022

PROCON trenutno realizuje investicije čija je ukupna vrijednost oko 130 miliona eura i aktivno sarađuje sa međunarodnim institucijama - EVROPSKOM KOMISIJOM, EVROPSKOM INVESTICIONOM BANKOM, EVROPSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVOJ, BANKOM ZA RAZVOJ SAVJETA EVROPE

Crna Gora je preuzela obavezu, da kao ekološka država,izgradi između ostalog, i postrojenja za prečišćavnje komunalnih otpadnih voda. Procon, koji je nacionalno implementaciono tijelo za projekte iz oblasti zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture, inicirao je sastanak sa predsjednikom Nihadom Canovićem i njegovim saradnicima, i na taj način iskazao čvrstu opredijeljenost za pružanje svake vrste pomoći, u dijelu gdje je to Opštini potrebno.

Učesnici sastanka su informisani od strane direktorice Valerije Saveljić, da je glavni cilj koji se želi postići realizacijom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, stvaranje neophodnih uslova za eliminisanje rizika po zdravlje ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine na području opštine Plav, kao  i očuvanje Plavskog jezera, bisera Crne Gore.

Plav 07 06 22

Predsjednik Canović se osvrnuo na poteškoće i izazove sa kojima se Opština  nosi, zbog nedostatka finasijskih sredstava za realizaciju projekata .Na sastanku se razgovaralo i o negativnim implikacijama, ukoliko se ne nađe model da se Plavsko jezero sačuva od daljeg zagadjenja. Zaključeno je da Idejni projekat za PPOV i Glavni projekat za kanalizacionu mrežu, treba ponovo revidovati, tj uraditi neophodne izmjene i dopune u dijelu priključenja domaćinstava na kanalizacioni kolektor, koja Glavnim projektom nisu obuhvaćena, a sve to u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Plavsko jezero 07 06

Nadležne institucije koje se bave ovom tematikom imaju odgovornost da spriječe dalju devastaciju životne sredine, a posebno Plavskog jezera, kao najbitnije turističke destinacije tog dijela Crne Gore. Zbog svoje ljepote i atraktivnosti, jezero je još u stara vremena postalo centar životnih aktivnosti ljudi tog kraja.

PODGORICA (Mediabiro)- U prostorijam hotela Cue u Podgorici danas je održan okrugli sto na temu “Upravljanje komunalnim otpadnim vodama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore“, pod pokroviteljstvom Eco – Team – a.Milija Čabarkapa iz NVO Eco – team je u svom izlaganju kazao da je pitanje upravljanjem otpadnim vodama u Crnoj Gori veliki izazov, te da je, kako je naveo, rješavanje ovog pitanja u interesu svakog stanovnika Crne Gore, imajući u vidu značajne negativne uticaje komunalnih otpadnih voda na naše , kako je dodao, površinske i podzemne vode i zemljišta.„Neprečišćene komunalne otpadne vode predstavljaju značajan izvor degradacije životne sredine, dovode do zagađivanja i uništavanja prirodnih staništa, kao i vrsta koje žive u tim staništima, izlažući se štetnim materijama kao što su teški metali , deterdženti, patogeni mikroorganizmi itd“, kazao je on i dodao da jednako zagađena voda može imati i negativne uticaje za zdravlje ljude , te da je rješavanje ovog pitanja od suštinskog značaja.

1

 Čabarkapa je dodao da osim prijeko potrebne zaštitne životne sredine, rješavanjem pitanja upravljanja komunalnim otpadnim vodama ostvaruju se ciljevi definisani pregovaračkim poglavljem 27 – Životna sredina i klimatske promjene,i kazao da se na taj način stvaraju preduslovi za zatvaranje ovog kompleksnog poglavlja.„Glavni preduslov za rješavanje pitanja upravljanja komunalnim otpadnim vodama je izraditi sistem za sakupljanje i transport otpadnih voda, kao i za njihovo prečišćavanje.Međutim, obuhvat stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda je na nacionalnom nivou oko 47, 5 odsto, dok trenutno postoji tek 10 postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u funkciji ili probnom radu“, kazao je Čabarkapa.Čabarkapa je istakao da Crna Gora godinama unazad radi na razvoju infrastrukture za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.„Nakon sprovođenja brojnih projekata, analizom statusa za realizacije projekata u centralnom i sjevernom regionu, uočili smo da postoji veći broj problema koji se javljaju tokom i nakon sprovođenja“, kazao je on.On navodi da praksa u Crnoj Gori pokazuje da se učešće javnosti i konsulatacije u vezi sa projektom izgradnje PPOV –a uglavnom sprovode u okviru zakonskog minimuma, te da su rijetki primjeri i napori da se primijene različite konsultivne metode kako bi se omogućilo kontinuirano uključivanje, i tako osigurala razmjena informacija, ideja i rješenja.

2

„S obzirom na obim i kompleksnost projekat za sakupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda, kao i procjenjenu vrijednosti sredstava od 472 miliona eura koja treba obezbijediti, biće neophodna maksimalna posvećenost svih aktera na državnom i lokalnom nivou, uključujući i organizacije civilnog društva i medija, da bi se ispunili planirani ciljevi u okviru definisanih rokova“, zaključio je Čabarkapa.
Dušan Bugarin iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kazao je problemi sa otpadnim vodama u Crnoj Gori predstavljaju jedan od najvećih problema sa kojima se Crna Gora suočava, i dodao da se kada je posrijedi ovaj problem, u prethodnom periodu nije posvećeno radilo.
„Nemamo više vremena za gubljenje, i ovo moramo sistemski riješiti za što su nam potrebna ogromna sredtsva, jer je tehnologija mnog skupa. Samo za upravljanjem otpadom,odnosno uspostavljanje sistema centara za upravljanje otpadom državi ej potrebno nekih 350 miliona eura. Našem Ministarstvu ovaj problem jeste prioritet, tako da smo prošle godine krenuli u promjenu zakonske rigistrative tako da su trenutno tri nova Zakonu u procesu donošenje;Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o robnim uslugama i Zakon o upravljanjem otpadom“, kazao je on.
Bugarin smatra da će ovi Zakoni podspješti rješavanje ovih problema.

3
Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) je planirana izgradnja 29 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kazala je Valerija Saveljić iz PROCONa
Ističe da je za realizaciju potrebno je obezbijediti i sredstva, koja su za ovu vrstu projekata najčešće višemilionska, zbog čega se traži bespovratna podrška od Evropske Unije i kreditna podrška od međunarodnih finansijskih institucija (Evropska investiciona banka – EIB, Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD, KfW banka, itd.), kako bi se finansijsko opterećenje lokalnih samouprava i građana svelo na što je moguće manju mjeru.
„Ključni uočeni problemi tokom implementacije su; slaba informisanost lokalnog stanovništva o projektima, neujednačen razvoj infrastrukture, koji dovodi do situacije da su postojeći kapaciteti za prečišćavanje otpadnih voda često neiskorišćeni. Nije sistemski riješeno pitanje odlaganja kanalizacionog mulja. Način odlaganja zavisi od slučaja do slučaja (trščana polja; odlaganje na mjestima koja za to nisu predviđena, kao npr. sama lokacija PPOV ili nesanitarna odlagališta; izvoz dehidriranog mulja u okolne zemlje, najčešće u Albaniju; i slično)“, kazala je ona.

NVO Eko-tim organizuje okrugli sto „Upravljanje komunalnim otpadnim vodama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore", koji će se održati u utorak, 17. maja 2022. godine, hotel CUE Podgorica (Cetinjska 7, The Capital Plaza, 81000, sa početkom u 10:30h.

Okrugli sto će biti prilika za upoznavanje zainteresovane javnosti, sa statusom implementacije projekata izgradnje PPOV u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore, i diskusiju o problematici koja postoji u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama a sve sa ciljem unapređenja trenutnog stanja.

U radu okruglog stola učestvovaće Milija Čabrkapa, NVO Eko-tim, Dušan Bugarin, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Valerija Saveljić, PROCON - Nacionalna jedinica za implementaciju projekata u oblasti komunalne djelatnosti  i zastite životne sredine, Stojan Vuletić, nezavisni konsultant, Snežana Didanović, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Filip Makrid, Vodovod i kanalizacija Podgorica.

Sastanku su prisustvovali Vesko Delić predsjednik opštine Mojkovac, Valerija Saveljić direktorka Procona, Ivan Ašanin potpredsjednik opštine, Jović Marković sekretar sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj i Danijela Šundić glavna medžerka Procona. Na sastanku je sagledan status realizovanih aktivnosti i definisani dalji koraci u cilju stvaranja svih potrebnih uslova za završetak realizacije projekata.

Mojkovac 15 04 2022

 

U vezi projekta izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu Valerija Saveljić direktorka Procona naglasila je da eksproprijacuju zemljišta potrebno sprovoditi paraleleno sa postupkom realizacije projekta i izvjestila da posjeta misije CEB-a odložena za jun. Direktorka je navela da kroz prezentaciju glavnog projekta zatvora u Mojkovcu koju je održao tim Zapadno-balkanskog investicijskog okvira (WBIF), predstavnici/e Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i drugih institucija, imali su uvid u projekat izgradnje objekta u kom će boraviti osuđenici i pritvorenici te da ce se ista dostaviti opštini na uvid i da je država Crna Gora je u obavezi da ga završi.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinja Nikola Đurašković i Velerija Saveljić direktorka Procona sa saradnicima, sastali su se danas u Svečanoj sali Opštine gdje je održan informativni sastanak o stanju projekata koji se realizuju u Prijestonici. Na početku sastanka prisutne je pozdravio gradonačelnik ističući važnost zajedničke saradnje. Valerija Saveljić, direktorka Procona je kazala da realizacija konkretnih projekata izgradnje adekvatne komunalne  infrastrukture, kao preduslova za zaštitu životne sredine, u oblastima upravljanja otpadnim vodama, vodosnadbijevanja i upravljanja otpadom kroz zajedničku saradnju je na dobrobit svih gradjana Prijestonice.

Prijestonica Ct 14 04 2022 svecana sala

Danas je u Opštini Pljevlja održan sastanak sa Rajkom Kovačevićem, predsjednikom opštine, Zoranom Čolovićem, sekretarom Sekretarijata, Valerijom Saveljić, direktorkom Procona i Nikola Vukmirović,program menadžer Procona. Sumirani su dosadašnji rezultati i diskutovano je o daljim koracima koji slijede u projektu . Nakon sastanka od strane IPF10 konsultanta održana je prezentacija druge faze kanalizacione mreže.

Pljevlja predsjednik 6 4 22

IPF10 konsultant  i Opština Pljevlja organizuju prezentaciju sa uključenim stranama u okviru projekta “ II faza kanalizacione mreže u Opštini Pljevlja”. Sastanak će biti održan u srijedu, 6. aprila 2022. godine sa početkom u 13 h, Skupštini Opštine Pljevlja.

Danas je održana prezantacija u prostorijama Procon-a, kao nastavak radne posjete opštinama Kolašin i Mojkovac,  sa Lijanom Jančauskinė, predstavnicom EIB-a, predstavnicima Jasper-a evropske komisije, Valerijom Saveljić, direktorkom Procon-a, i saradnicima na temu Implementacija projekata finansiranih kroz finansijski ugovor „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“

Procon sastanak 23 03 22

Valerija Saveljić, direktorka Procon-a, Vesko Delić, predsjednik Opštine Mojkovac,  Lijana Jančauskinė, predstavnica (EIB) evropske investicione banke, Valentina di Sebastiano iz (DEU) delegacije Evropske unije, predstavnici Jasper-a, evropske komisije, predstavnici MEPPU, predstavnici Uprave javnih radova, obišli su lokaciju postrojenja za tretman otpadnih voda u Mojkovcu.

 

Mojkovac 22 03 22

Mojkovac 094940

Valerija Saveljić, direktorka Procon-a , Milosav Bato Bulatović, predsjednik Opštine Kolašin,  Lijana Jančauskinė, predstavnica EIB-a, Valentina Di Sebastiano iz  DEU, predstavnici Jasper-a, evropske komisije, predstavnici MEPPU, predstavnici Uprave javnih radova ,posjetili su lokaciju  za realizaciju projekata kanalizacione mreže za PPOV Kolašin.

Kolasin 22 03 22Kolasin lokacija 22 03 22

Projekat za realizaciju kanalizacione mreže predstavlja preduslov za dugoročna  rješenja u oblasti upravljanja otpadnim vodama u Kolašnu, navedno je na  radnom sastanku.

"Projekat će za cilj imati proširenje kapaciteta postrojenja, kao i razdvajanje atmosferske i sanitarne kanalizacije"

Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić rekao je da će se u narednom periodu raditi na tome da se zaokruži ciklus prerade otpadnih voda, saopštila je mojkovačka Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje.

Mojkovac 22 03 2022

Kako se navodi on je danas zajedno sa predstavnicima Evropske delegacije, JASPERS, Uprave javnih radova i ministarstva, konsultantom na projektu podrške u pripremi projekta u sektoru životne sredine i predstavnicima PROCON-a, obišao postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a održali su i sastanak na temu realizacije IPA projekta za unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u Mojkovcu.

 

Misija JASPERS-a, eksperata evropske komisije planirana je za utorak 22.03.2022. godine u organizaciji MEPPU,lokalne uprave i Procona.

Tom prilikom, eksperti iz evropske komisje, će održati niz sastanaka sa predstavnicima relevantnih crnogorskih institucija lokalne  uprave , kao i sa predstavnicima ostalih relevantih subjekata; Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma , delegacije EU u Crnoj Gori , PROCON-a i Uprave javnih radova.

DOO „Eko-fond“ i  DOO „PROCON“– Podgorica polazeći od svoje dosadašnje uloge u unaprjeđenju stanja u životnoj sredini, ovim Memorandumom utvrđuju međusobna prava i obaveza u cilju realizacije projekta „Unaprjeđenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cjevovoda na području Crne Gore“.

IMG 20220302 095502 

Za novu fazu potrebno je 20 miliona eura, od čega država obezbjeđuje pola kroz kredit sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, a 10 miliona komercijalne banke Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma u narednom periodu će pokrenuti inicijativu za novo zaduženje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope u iznosu od deset miliona eura, kako bi se obezbijedio novac za novu petu fazu projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima poznatijeg kao "Hiljadu plus (1000+).

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević i v.d. izvršne direktorice DOO „Project – Consulting“ Valerija Saveljić potpisali su ugovor za implementaciju projekta izgradnje kanalizacione mreže II faze.

Ugovor NK

Dana 17.02.2022. godine  realizovana  je peta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta “1000+. U prostorijama “Project-Consulting” D.O.O Podgorica. Vaučere je dodijelila izvršna direktorica gđa Valerija Saveljić.

9557

Dana 9.02.2022. godine u Opštini Pljevlja, PROCON je prisustvovao sastanku vezano za potpisivanje Ugovora o izvođenju  preostalih radova na izgrađenom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)  između Opštine Pljevlja, D.O.O. Vodovod i Tehnika Plast J.B. DOO.

Dana 09.02.2022. godine PROCON je učestvovao na konferencijskom sastanku sa predstavnicima Evropske investicione banke i konsultanta PPF/COWI u okviru aktivnosti na stvaranju preduslova za objavu javnog poziva za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju.

Dana 08.02.2022. godine PROCON je prisustvovao sastanku u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na temu stvaranja početnih preduslova za realizaciju projekta Unapređenje efikasnosti vodosnabdijevanja zamjenom azbestno-cementnih cijevi u crnogorskim opštinama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva, Eko-fonda i konsultanta PPF/COWI.

četvrtak, 03 februar 2022 09:29

FINANSIRANJE PROJEKATA

Dana 03.02.2022. godine PROCON je prisustvovao konferencijskom sastanku sa predstavnicima Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na temu na temu promjena u modelu finansiranja infrastrukturnh projekata u oblasti Zaštita životne sredine iz dostupnih fondova Evropske Unije, na način što se fokus daje apliciranju za sredstva preko Zapadnobalkanskog infrastrukturnog okvira (WBIF).

utorak, 01 februar 2022 09:22

PPOV BIJELO POLJE

Dana 01.02.2022. godine održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje i konsultanta PPF/COWI u okviru aktivnosti na stvaranju preduslova za objavu javnog poziva za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju.

Kroz prezentaciju glavnog projekta zatvora u Mojkovcu koju je danas održao tim Zapadno-balkanskog investicijskog okvira (WBIF), predstavnici/e Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Procona i drugih institucija imali su uvid u projekat izgradnje objekta u kom će boraviti osuđenici i pritvorenici.

1636550168hbw95ddrld8ex5c2 i 1920x1280

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma realizovalo je četvrtu dodjelu vaučera u okviru četvrte faze Projekta “1000+ “.

ee27c64f5f210310e3421dd0cfb1ec58610

Uručeno je 49 vaučera i to 20 zaposlenima u javnom sektoru, 13 mladim bračnim parovima do 35 godina i 16 ostalim korisnicima, javlja agencija CG News.

Četvrta dodjela vaučera u okviru četvrte faze Projekta „1000plus“ biće organizovana u ponedeljak, 18. oktobra 2021. godine.

Kroz prethodne tri dodjele, ukupno je uručeno 412 vaučera. Vaučer je dobilo 191 prioritetno lice i 221 građanin koji pripadaju ciljnim grupama.

U četvrtoj dodjeli biće uručeno ukupno 49 vaučera i to: 20 vaučera zaposlenima u javnom sektoru, 13 vaučera mladim bračnim parovima do 35 godina života i 16 vaučera ostalim korisnicima.  

Dodjela će biti organizovana u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa početkom u 10 časova, a svi aplikanti koji su na listi za dobijanje vaučera biće kontaktirani od strane implementacione jedinice PROCON.

Razlike u nadzornom sistemu, u odnosu na postojeće zatvore, će biti u smislu što će novi nadzorni sistem pratiti savreme tehničke standarde u ovoj oblasti.

Izgradnjom novog zatvora u Mojkovcu, "rasteretiće" se postojeći kapaciteti u spuškom UIKS-u i bjelopoljskom zatvoru. Tako će se dobiti 200 dodatnih mjesta za pritvorena i zatvorena lica. To će omogućiti i premještaj iz dva već psotojeća zatvora. Situacija sa korona virusom je uticala na aktivnosti oko plana za ovaj projekat, ali Ministarstvo pravde Crne Gore odgovorno preduzima sve aktivnosti kako bi se ovaj plan realizovao. Razlike u nadzornom sistemu u odnosu na postojeće zatvore će usmislu što će novi nadzorni sistem pratiti savreme tehničke standarde u ovoj oblasti.  Zatvor u Mojkovcu će se graditi na lokaciji Stevanovac koja je površine 48,574m2 (oko  4,8h).

o 1665512 1024

 

Vlada Crne Gore poziva investitore, fizička lica i pravna lica – ponuđače stambenih objekata, da ponude individualne stambene objekte u izgradnji, koji će biti ponuđeni za prodaju fizičkim licima u okviru Projekta rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova IV faza (u daljem tekstu: Projekat).
Kupoprodajna cijena m2 neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima Projekta ne može biti veća od 1100 eura

-U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u saradnji sa implementacionom jedinicom PROCON organizovana druga dodjela vaučera četvrte faze projekta „Hiljadu plus” za 148 građana i to: 62 vaučera zaposlenim u javnom sektoru, 40 vaučera mladim bračnim parovima i 46 vaučera ostalim građanima koji ispunjavaju uslove projekta a ne pripadaju prethodno navedenim grupama.

Vaučere su dodijelili državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Aleksandar Ašanin , generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja, Marko Čanović  i direktor PROCON-a, Miomir Peruničić.

Dodijeljeni vaučeri u okviru projekta Hiljadu plus

"Građani će moći da riješe stambeno pitanje u onim opštinama u kojima nema stanova u izgradnji, odnosno, u kojima do sada nijesmo imali ponudu kroz prethodne faze”

Vaučeri u okviru projekta Hiljadu plus dodijeljeni su danas za 148 građana u prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

FotoJet 1

Glavni grad Podgorica je, u saradnji sa PROCON-om, pripremio nacrt aplikacije Zapadnobalkanskom investicionom okviru (WBIF) za dobijanje bespovratnih sredstava u iznosu od preko 20 miliona eura za realizaciju projekta Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, poručio je  zamjenik Gradonačelnika Podgorice, Časlav Vešović.  “Aplikacija bi trebalo da bude predata do kraja mjeseca, a mi u Glavnom gradu smo veliki optimisti da ćemo dobiti ta sredstva, budući da je od svih partnera ocijenjeno da veoma uspješno upravljamo projektom. Ukoliko do kraja maja, kada se očekuje finalna odluka, obezbijedimo ovaj grant iz EU fonda, Glavni grad neće morati da iz budžetskih sredstava finansira dio projekta, a istovremeno ćemo dobiti priliku da i u još nekim djelovima Podgorice izgradimo primarnu i sekundarnu kanalizacionu mrežu”, poručuje Vešović.

Na radnom sastanku održanom u Ministarstvu ekolologije, prostornog planiranja i urbanizma, državni sekretar za ekologiju, Danilo Mrdak i državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Aleksandar Ašanin, zajedno sa predstavnicima Uprave javnih radova i Procon-a, utvrdili su ključne aktivnosti i korake u njihovom sprovođenju, kako bi se konačno priveo kraju projekat izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici, saopšteno je iz ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

1612440117124 1000x555

Na sastanku su  precizirane i nadlježosti institucija i organizacionih jedinica koje će, između ostalog, ispratiti dinamiku cijelog procesa. Izgradnju Eko-zgrade Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sa Studijskom jedinicom za ekologiju, za potrebe Univerziteta Crne Gore, pokrenulo je nekadašnje Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Crne Gore zajedno sa ministarstvom zaštite životne sredine kopna i mora Italije. Za realizaciju ovog sporazuma uspostavljen je poseban finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF – Environment Montenegrin–Italian Facility).

Prioritet samohrani i roditelji djece sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom

ponedjeljak, 16 novembar 2020 09:30

Javni poziv za građane

 Otvoren je javni poziv za raspodjelu vaučera za fizička lica za učešće u Projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - 1000+ stanova – IV faza

 Više na linku

http://www.procon.me/mne/projekti/javni-pozivi/aktuelni-pozivi

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za konsultantske usluge

Vlada Crne Gore - Ministarstvo održivog razvoja i turizma implementira Projekat rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova (u daljem tekstu: Projekat).

Strana 1 od 2

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me