Naziv projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Beranama
Investitor: Opština Berane

Korisnik projekta: Opština Berane i „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Berane

Ukupna vrijednost investicije: Aproksimativno 11,5 miliona €

Opština Berane se nalazi na sjeveroistoku Crne Gore. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u opštini Berane živi 33.970 stanovnika. Sve otpadne vode, fekalne i atmosferske, sa područja opštine Berane se bez prethodnog tretmana direktno ispuštaju u rijeku Lim ili njene pritoke. Na postojeći kanalizacioni sistem priključeno je oko 12.500 osoba, odnosno oko 37% stanovništva. Kanalizacioni sistem u Beranama je projektovan kao separatni sistem, tj. atmosferske i otpadne vode se sakupljaju i ispuštaju odvojeno. Sistem funkcioniše u potpunosti gravitaciono bez pumpnih stanica. Veći dio sistema je izgrađen od azbest-cementnih cijevi.

Projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane“  obuhvata sljedeće segmente:

 • Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), kapaciteta 27.000 ekvivalentnih stanovnika (ES);
 • Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže, aproksimativne dužine 35km.
 

Prva faza projekta, čija je realizacija u toku, obuhvata:

 • Izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES;
 • Izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 22km.

Ciljevi projekta su zaštita rijeke Lim od negativnih uticaja otpadnih voda, kao i sakupljanje i prečišćavanje fekalnih i atmdc fvosferskih otpadnih voda. Direktni uticaj PPOV uključuje ublažavanje neprijatnosti i opasnosti po ljudsko zdravlje u obuhvaćenom području i unapređenje kvaliteta recipijenta. Pored toga, izgradnjom PPOV će se obezbjediti efektivnija kontrola industrijskih otpadnih voda preko izgradnje uređaja za predtretman i povezivanje na gradsku kanalizaciju.

Finansiranje projekta predviđeno je iz sredstava pretpristupne pomoći EU IPA OPRD 2012/13, sredstava finanijskog ugovora „Montenegro Water and Sanitation“ zaključenog između države Crne Gore i Evropske investicione banke i sredstava državnog budžeta. Projekat implementira Direkcija javnih radova Crne Gore, koja je definisana kao Implementaciono tijelo u decentralizovanom implementacionom sistemu u okviru IPA OPRD 2012/13.

U proteklom periodu, u cilju stvaranja preduslova za realizaciju projekta izrađena je potrebna prostorno-planska, tehnička i tenderska dokumentacija, i to:

 • Prostorno-urbanistički plan opštine Berane (2014)
 • Studija izvodljivosti „Projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane” – „WYG International“ (2012)
 • Idejni projekat PPOV i kanalizacione mreže – „AGRECO“ Brisel (2013)
 • Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu PPOV – „Lars Fire“ d.o.o. (2013)
 • Idejni projekat „Opremanje lokacije budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“  - „HydroGis System“ d.o.o. (2014)
 • Idejni projekat pristupnog puta do lokacije PPOV - „SIMM inženjering“ d.o.o. (2014)
 • Glavni projekat kanalizacione mreže – „HydroGis System“ d.o.o. (2014)
 • Tenderska dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže i projektovanje i izgradnju PPOV - WBIF IPF 3 konsultant, u saradnji sa PROCON-om, Direkcijom javnih radova i opštinom Berane (2015)
 • Tenderska dokumentacija za odabir nadzora nad izvođenjem radova -PROCON, u saradnji sa Direkcijom javnih radova i opštinom Berane.
 

Nakon sprovedenih tenderskih procedura u skladu sa međunarodnim pravilima (PRAG), Direkcija javnih radova je tokom 2016. godine potpisala ugovore za izgradnju kanalizacione mreže i projektovanje i izgradnju PPOV, sa  „Aqualia Infraestructuras“ S.A. Za revidenta glavnog projekta PPOV i nadzor nad izvođenjem radova je iste godine od strane Direkcije javnih radova ugovoren konzorcijum “DRI upravljanje investicij d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica”.

Realizacija potpisanih ugovora je u toku.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me