Naziv projekta: Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši. Bijela Gora i Donja Bratica u opštini Ulcinj

Investitor: Opština Ulcinj

Vrijednost investicije: 5 miliona €

Projekat se finansira iz sredstva kredita Evropske investicione banke (radovi i usluge nadzora)

Ulcinj

Opis projekta:

U skladu sa Glavnim projektom projekat obuhvata realizaciju izgradnje fekalne kanalizacione mreže ukupne duzine L=11.9 km, izgradnju privremene pumpne stanice za odvođenje fekalnih otpadnih voda do postojećeg kanlizacionog sistema koji gravitira ispustu Velika Plaža, izgradnju kanalizacionih šahti, izgradnju drenažnog sistema atmoferske kanalizacione mreže u ukupnoj dužini od of L=1.8 km, preusmjeravanje postojećih otvorenih kanala u izgrađenoj atmosferskoj odvodnoj cijevi, ponovno postavljanje puta, ponovno povezivanje TT, električnih kablova i vodnih cijevi.
Glavni cilj koji se želi postići realizacijom ovog projekta je stvaranje neophodnih uslova za eliminisanje rizika za zdravlje ljudi, unapređenje kvaliteta životne sredine na području opštine Ulcinj, odnosno poboljšanje kvaliteta vode na području “Port Milena”. Ukupna dužina novoizgrađene kanalizacione mreže za ova 4 naselja iznosiće oko 14 km.

Status projekta:

U toku je izvođenje radova.


Naziv projekta: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Ulcinju 

Investitor: Opština Ulcinj 

Korisnik projekta: JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj 

Ukupna vrijednost investicije: 39.280.178 € 

Ukupan period realizacije: Approx. 40 mjeseci (24 mjeseci za pripremu tehničke dokumentacije + 16 mjeseci izgradnja)

U cilju rješavanja problema kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštini Ulcinj, 2006. godine urađena je Studija „Vodosnabdijevanje i odlaganje otpadnih voda Crnogorsko primorje - III“ od strane konzorcijuma „KOCKS“ iz Njemačke i „IK Konsalting i projektovanje“ iz Srbije, u kome su analizirane različite varijante mogućnosti riješavanja otpadnih voda na teritoriji primorskih opština – Herceg Novi, Tivat, Kotor, Bar, Ulcinj i prijestonice Cetinje. Studija obuhvata pitanja izgradnje kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. U odnosu na kanalizacionu mrežu razrađena je izgradnja tri kraka glavnog cijevovoda koja otpadne vode kanališu u jedno centralizovano PPOV. Ukupna vrijednost investicije izgradnje glavnog cijevovoda i kanalizacione mreže predviđena je u aproksimativnom iznosu od 12.000.000 €. 

Studija opravdanosti za PPOV izrađena je u maju 2009. godine od strane angažovanog konsultanta „IK Consulting” – Beograd. Studijom je izrađena tehničko ekonomska analiza projekta za centralizovano postojenje na lokaciji ‘’Ulcinjsko Polje’’, kojom se podrazumjeva ispuštanje prečišćenih voda u Port Milenu. S ozirom da planirana lokacija nije detaljno razrađena prostorno planskom dokumentacijom, kapitalnim budžetom Crne Gore za 2010. godinu opredjeljena su sredstva za izradu Lokane studije lokacije. Predmetno zemljište je u potpunosti privatna svojina i neophodno je izvršiti eksproprijaciju zemljišta za izgradnju budućeg postrojenja.

EIA izrađen je tokom 2009. godine od strane „MEDIX“ – Podgorica. Komisija za ocijenu elaborata je u oktobru 2009. godine dala pozitivno mišljenje na EIA na osnovu kojeg je data saglasnost od strane nadležnog ministarstva.

Prema Direktivi EU, ispuštanje tretirane otpadne vode u osjetljivo područje zahtjeva prečišćavanje otpadnih voda koje obuhvata primarni, sekundarni i tercijarni tretman. U skladu sa navedenim, Studijom opravdanosti razmatrana je izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda sa tercijalnim sistemom prečišćavanja. 

Studija izvodljivosti sa idejnim rješenjem za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica, a koja gravitiraju potoku Bratica i području Port Milena, izrađena je od strane konsultantske kuće „IK Konsalting“ iz Beograda. 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je finansiralo izradu analize dokumentacije koja se odnosi na područje Port Milena, u cilju objedinjavanja i analiziranja dokumentacije koja se odnosi na različite pristupe i definisanje namjena i sadržaja kanala ‘’Port Milena’’. Analizu dokumentacije koja se dnosi na područje “Port Milena” izradila je konsultantska kuća „CEED“– Podgorica.

Kroz predpristupni fond IPF-MW 2009 obezbijeđena su bespovratna sredstva za u iznosu od 5.000.000 € za izgradnju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Cetinje, Ulcinj, Plav, Bijelo Polje i Pljevlja. Kroz planiranu namjenu sredstava obezbjeđenih iz fonda IPF MW 2009, za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Ulcinj opredijeljen je iznos u vrijednosti od 300.000 €.

Prateća dokumentacija 

  • Prostorno planska dokumentacija
  • Odluka o donosenju prostornog plana ulcinj

Studija opravdanosti

  • Studija izvodljivosti upravljanja otpadnim vodama na crnogorskom primorju i opstini Cetinje-priremna faza
  • Studija opravadanosti PPOV-opsti dio
  • Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu
  • Elaborat procjene uticaja PPOV Ulcinj
  • Analiza dinamike implementacije projekta
  • Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Ulcinju

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me